0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTPL.09

5.142.000

Ø550 x H400

E14x9

Giá chưa tính bóng