0918.133.619

Đèn thả tre tròn mắt cáo

340.000

Ø30xH40cm

Ø40xH50cm

(E27x1)