0918.133.619

Đèn thả tre đan mắt cáo

360.000

Ø50xH35cm

Ø40xH30cm

(E27x1)