0918.133.619

Đèn thả nơm tre 1 lớp

Ø20xH26cm
Ø25xH36cm
Ø30xH45cm
Ø50xH60cm

(E27x1)