0918.133.619

Đèn thả đan tre tròn 2 lớp

Ø30xH18cm
Ø33xH30cm
Ø45xH22cm

(E27x1)