0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.03/1H

1.571.000 817.000

Ø300
Chao Ø 200
Bóng E27 x 1 (chưa bóng)
Bảo hành 12 tháng